Legea societăţilor nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 129/2019)

Știri și informații - 23.05.2020
 

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea societăților nr. 31/1990

(M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004)

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019)
– modifică: art. 8 lit. f); art. 91; art. 94 alin. (1); art. 98 alin. (1); art. 99^1 alin. (1); art. 100 alin. (2); art. 117 alin. (4); art. 122; art. 177 alin. (1) lit. a); art. 201 alin. (1); art. 270; art. 273 lit. d);

– introduce: art. 270^3 alin. (4);

– abrogă: art. 92 alin. (2) și (4); art. 102 alin. (3); art. 113 lit. i^1); art. 123 alin. (1).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii societăților nr. 31/1990.

Art. 8 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 lit. f) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 8 – Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător;”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8 – Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor;”

 

Art. 91 din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 91 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 91 –  (1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător.

(2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor fi nominative. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

(3) Acțiunile emise de o societate pe acțiuni, ca urmare a subscripției prin ofertă publică de valori mobiliare, definită ca atare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002, sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care acele acțiuni sunt tranzacționate.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 91 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 91 – (1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.

(2) Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.”

 

Art. 94 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementări, art. 94 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 94 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale.”

 

Art. 98 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 98 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 98 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.”

 

 

Art. 99^1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 99^1 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor la purtător și nominative emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 99^1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează, iar în cazul acțiunilor emise în formă materială, și prin menționarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor și debitorul acționar sau de mandatarii acestora.”

 

 

Art. 100 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 100 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 100 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni.”

 

Art. 117 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 117 alin. (4) prevedea următoarele aspecte:

„(4) Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 117 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”

 

Art. 122 din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 122 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 122 – În cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 122 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 122 – În cazul societăților închise, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență.”

 

Art. 177 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 177 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o/un piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;”

 

Art. 201 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 201 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru societatea pe acțiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală a asociaților, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, spre a fi publicate în conformitate cu art. 185.”


Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 201 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 201 – (1) Situațiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru societatea pe acțiuni, prevederile art. 185 aplicându-se în mod corespunzător.”

 

Art. 270 din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 270 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 270 – (1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător.

(2) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 270 se modifică și va avea următoarele aspecte:

„Art. 270 – (1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului.

(2) Plata se va face persoanei arătate.”

 

Art. 273 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990  (modificat prin Legea nr. 129/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 273 lit. d) prevedea următoarele aspecte:

„d) predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acțiuni la purtător fără a fi achitate integral;”


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 273 lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„d) predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;”

 

Art. 270^3 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990  (introdus prin Legea nr. 129/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 270^3, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Totodată, printre modificările survenite, se numără și abrogarea următoarelor articole:

– art. 92 alin. (2) și (4);

– art. 102 alin. (3);

– art. 113 lit. i^1);

– art. 123 alin. (1).Sursa: universuljuridic.ro